คำแนะนำการกรอกข้อมูลเพื่อ Log in เข้าระบบ

1. กรอกชื่อ สกุล

  1. ไม่ต้องมีคำนำหน้า หากนามสกุลมีการเว้นวรรค เช่น ณ อยุธยา ให้เว้นวรรค 1 ตัวอักษร (Space bar)
  2. เป็นข้อมูลที่ท่านอัพเดทครั้งสุดท้ายกับทันตแพทยสภา
  3. สมาชิกที่เปลี่ยนชื่อ-สกุล แต่ยังไม่ได้อัพเดทข้อมูลกับทันตแพทยสภาหรือ CDEC อาจลองกรอกชื่อ-สกุลเดิมของท่าน
  4. หากท่านไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ สามารถติดต่อสอบถามที่สำนักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา คุณดามร 02 951 0420-1
  5. (โปรดเตรียมเลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่านประกอบการสอบถามด้วย)

2. การกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

  1. กรอกเลขด้วยเลขอารบิก ติดต่อกันโดยไม่ต้องเว้นวรรค

[%result_data.dentist.pre_name+' '+ result_data.dentist.first_name + ' ' + result_data.dentist.last_name%] ใบอนุญาตเลขที่ ท.[%result_data.dentist.dentist_no%]

ที่อยู่ [%result_data.dentist.address+' '+ result_data.dentist.tumbon+' '+ result_data.dentist.amphur+' '+ result_data.dentist.province+' '+ result_data.dentist.post_code%]

ส่งใบเลือกตั้งออกจากสภา : [%result_data.send.created_date.split(' ')[0]%] เวลา [%result_data.send.created_date.split(' ')[1]%]

รหัสพัสดุสำหรับตรวจสอบกับไปรษณีย์ไทย : [%result_data.send.mail_barcode%] ตรวจสอบ

สถานะบัตรเลือกตั้ง : ถูกนับคะแนนแล้ว

สถานะบัตรเลือกตั้ง : ทพ.มารับที่สภาแล้ว

สถานะบัตรเลือกตั้ง : ไม่มีผู้รับ-บัตรตีกลับมาที่สภา

สถานะบัตรเลือกตั้ง : อยู่ในความดูแลของไปรษณีย์ไทย